• 0

    Žiadne produkty v košíku.

301/972 Chémia do WC Aqua Kem

18.40 

Pätnásť praktických vreciek na nádrž na čerstvý odpad, ktoré sa ľahko vyprázdňujú. Nepríjemné pachy sú minulosťou!

Kategórie:

Popis

Výhody:

Vždy správna dávka
Výborná kontrola zápachu
Skvapalňuje pevné látky pre ľahšiu likvidáciu
Znižuje tvorbu plynu
Predlžuje životnosť odpadovej nádrže
Zabezpečuje, že pohyblivé časti toalety sú premazané a tým hladko fungujú
Pôsobí 4 až 5 dní

Technické detaily
Obsah 15
Výška 13 cm
Priemer 10 cm
Čistá hmotnosť 375 g
Veľkosť balenia 30 x 20,5 x 14 cm

Výstražné upozornenia Nebezpečenstvo!, EUH208: Obsahuje (názov senzibilizačnej látky). Môže vyvolať alergickú reakciu., H302: Škodlivý po požití., H315: Dráždi kožu., H318: Spôsobuje vážne poškodenie očí., H332: Škodlivý pri vdýchnutí., H410: Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.